Dodanie do 24 hod pri objednávke do 11:00

REKLAMAČNÝ PORIADOK

PRE NÁKUP CEZ WWW.SPERKHOLIC.SK

Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

I. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:

     a. kupujúci vadu zistil, 
     b. kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť. 

2.Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.

3.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:

     c. ktoré kupujúci spôsobil sám, 
     d. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru, 
     e. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobeným bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru. 

II. Nároky z vád tovaru

1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručná doba je 2 roky. Začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim alebo jeho zástupcom. záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

2.Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

3.Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

I. prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

     a. na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstrániteľná, 
     b. na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstrániteľná, 
     c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, 
     d. odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná. 

Možnosti v bodoch b,c,d podla rozhodnutia kupujúceho.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

2.Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.

3.S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

IV. Záručná doba

1.Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

2.Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.

3. Záručná lehota sa predlžuje súčet dní úspešných reklamácií , od dňa odovzdania na reklamáciu po deň kedy si mal kupujúci tovar prevziať.

4.Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

5.Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

V. Osobitné ustanovenia

1.Vo veciach neupravených v tomto reklamačnom poriadku sa riadi podla platných zákonov.

2.Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.sperkholic.sk.

3.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 21. 7. 2016

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Reklamačný list na stiahnutie.