Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred ich zneužitím a zaručujeme vám že neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia pravidlá manipulácie s týmito údajmi.

Objednávateľ týmto čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s dodávateľom, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy. Objednávateľ udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu zmluvy. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo na e-mailovej adrese Dodávateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Objednávateľa Dodávateľovi.

Dodávateľ sa zaväzuje po splnení účelu spracovania zabezpečiť bezodkladne likvidáciu osobných údajov zákazníka v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov v platom znení.

Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať dodávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch.

Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Objednávateľ ako dotknutá osoba v zmysle cit. zákona vyhlasuje, že pozná svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a § 29 cit. zákona.